The Martha Stewart Show, Season 6 Episode 6131

Snap Beans with Arugula Pesto